Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
ThomMoon
94
661,670,031 gold
2
Hong_Mai
8
152,435,766 gold
3
FamGol
47
102,700,000 gold
4
Tom
92
89,094,991 gold
5
HoTuong
60
88,463,613 gold
6
SML_TungDz
85
85,042,613 gold
7
ChimBomTo
87
80,672,496 gold
8
ManDra301
95
76,654,440 gold
9
ONG_GIA_27T
92
74,513,936 gold
10
ThuanCoi_TV
100
74,492,856 gold